Thứ Hai, 30/03/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

- Hội ý hội đồng nâng lương quý 2.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Thứ Ba, 31/03/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Thứ Tư, 01/04/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Thứ Năm, 02/04/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Thứ Sáu, 03/04/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Thứ Bảy, 04/04/2020

Buổi sáng

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.

 

Buổi chiều

- Các cháu nghỉ học,

- CBGV trực theo lịch phân công; vệ sinh trường lớp; học tập BDTX; làm đồ dùng đồ chơi.