Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:41 09/03/2020  

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH

      PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ CÁT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 

Số: 34/QĐ-MNPC                                       

   

 Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch trong trường mầm non

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHÚ CÁT

- Thực hiện Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh trường học”;

- Thực hiện Chỉ thị 23/2006/TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Y tế trường học;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Mầm non ban hành theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non;

- Căn cứ Thông tư 46/2010/TT-BYT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học;

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu trường học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh năm học 2019-2020 của trường Mầm non Phú Cát gồm các thành viên có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Diễm Hoa               - Hiệu trưởng                                     Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Kính                         - Phó hiệu trưởng                              Phó Ban

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy           - GV- Khối phó khối Lớn-Nhỡ              Thành viên

Bà Huỳnh Thị Mỹ                           - GV - Khối trưởng khối Bé-NT            Thành viên

Bà Hoàng Thị Mỹ Vân                     - GV- Khối phó khối Bé-NT                 Thành viên

Bà Đặng Thị Như Hải                      - CD - Bếp trưởng                              Thành viên

Ông Võ Quang Phát                        - Đại diện Hội CMHS                          Thành viên

Điều 2. Ban Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại trường học và phân công cụ thể các thành viên phụ trách tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ giáo viên, phụ huynh chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

Điều 3. Các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu VP.

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Diễm Hoa

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

(Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-MNPC ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường MN Phú Cát)

 

     

Stt

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Thị Diễm Hoa

Trưởng ban

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch, phân công và chỉ đạo nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp báo cáo khi có dịch bênh xảy ra trong nhà trường.

2

Hoàng Thị Kính

Phó Trưởng ban

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người, sưu tầm nội dung tuyên truyền, chuẩn bị các phương tiện thuốc men để điều trị tại chỗ, giám sát theo dõi dịch bệnh. Chịu trách nhiệm báo cáo với cơ quan Y tế khi có dịch bệnh xảy ra.

3

Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên –

Thành viên

Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khối MG Lớn – Nhỡ.

4

Huỳnh Thị Mỹ

Giáo viên –

Thành viên

Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khối MG Bé.

5

Hoàng Thị Mỹ Vân

Giáo viên –

Thành viên

Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khối Nhà trẻ.

6

Đặng Thị Như Hải

NVCD –

Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc công tác cấp dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại nhà bếp và khu vực lân cận.

7

Võ Quang Phát

ĐDHCMTE –

Thành viên

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

           

Tổng cộng danh sách có: 07 người./.               

Số lượt xem : 29

Các tin khác